Beleidsplan
Een beknopte samenvatting van ons beleidsplan:

  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Vrijwilligers, doelgroep en donateurs kunnen geen aanspraak doen op de middelen van de stichting en hebben daar ook geen zeggenschap over.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.
  • Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van donateurs, vrijwilligers, bestuursleden en andere stakeholders worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting Effecten Groeiremming, leeft in dit kader de regels na, die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  zijn gesteld.
  • Het bestuur maakt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
  • De administratie is zodanig ingericht dat de gestelde eisen in het kader van ANBI controleerbaar zijn door de Belastingdienst.

Het volledige beleidsplan is te lezen via deze link: 2021-08-20 Beleidsplan Stichting Effecten Groeiremming, versie 1 def.